UK-government-logo

Please note we have updated our website Privacy Policy, please read.

Ynglŷn â Chynllun Turing

Rhaglen fyd-eang llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer astudio a gweithio dramor yw Cynllun Turing. Mae’n darparu cyllid ar gyfer cyfleoedd rhyngwladol ym maes addysg a hyfforddiant ledled y byd. Gan gefnogi amcanion Prydain Fyd-eang llywodraeth y Deyrnas Unedig, mae Cynllun Turing yn datgloi’r cyfle i sefydliadau’r Deyrnas Unedig gynnig profiadau ledled y byd fydd yn newid bywydau i’w myfyrwyr, eu dysgwyr a’u disgyblion. Mae cyllid yn agored i sefydliadau yn y Deyrnas Unedig ac yn Nhiriogaethau Tramor Prydain o bob rhan o’r sector addysg a hyfforddiant drwy addysg uwch, hyfforddiant ac addysg bellach neu alwedigaethol, a phrosiectau ysgolion. Gall sefydliadau cymwys wneud cais am gyllid drwy Gynllun Turing ar gyfer prosiectau sy’n cynnig cyfle i astudio neu ennill profiad gwaith dramor ar gyfer blwyddyn academaidd 2022-23. Mae’r cyllid hwn yn caniatáu i sefydliadau roi cyfle i fyfyrwyr, dysgwyr a disgyblion ddatblygu sgiliau newydd, ennill profiad rhyngwladol hanfodol a hybu eu cyflogadwyedd. Gallant hefyd ddatblygu ystod eang o sgiliau meddal, sgiliau iaith a gwell dealltwriaeth o ddiwylliannau eraill. Gall sefydliadau feithrin perthnasoedd gyda chyfoedion rhyngwladol a chael syniadau newydd. Bydd Cynllun Turing yn cyfrannu at ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i Brydain Fyd-eang, drwy helpu sefydliadau i wella eu cysylltiadau rhyngwladol presennol a meithrin perthnasoedd newydd ledled y byd.

Ein hamcanion

Er mwyn cyflawni ein nodau fel rhaglen addysg a hyfforddiant fyd-eang, rhaid i brosiectau a ariennir gan Gynllun Turing ganolbwyntio ar bedwar prif amcan.

· Prydain Fyd-eang – Yn unol â gweledigaeth Llywodraeth y Deyrnas Unedig o Brydain Fyd-eang, mae prosiectau Cynllun Turing yn cefnogi lleoliadau o ansawdd uchel, yn gwella partneriaethau presennol ac yn annog perthnasoedd newydd ledled y byd.

· Lefelu i fyny – Mae prosiectau Cynllun Turing yn ehangu cyfranogiad ac yn cefnogi symudedd cymdeithasol ledled y Deyrnas Unedig. Dylent helpu a hyrwyddo cyfleoedd a mynediad cyfartal i bob myfyriwr, dysgwr a disgybl waeth beth fo’u cefndir.

· Datblygu sgiliau allweddol – Mae’r prosiectau hyn yn cynnig cyfleoedd unigryw i adeiladu gyrfaoedd. Maent yn rhoi’r sgiliau caled a meddal y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, ac yn pontio’r bwlch rhwng addysg a gwaith.

· Gwerth i drethdalwyr y Deyrnas Unedig – Mae’r prosiectau hyn yn gwneud y gorau o werth cymdeithasol o ran costau, buddion a risgiau posib.

Dyddiadau cau a chylchoedd y rhaglen

Galwad am gynigion fydd y broses ymgeisio, a bydd sefydliadau cymwys yn y Deyrnas Unedig yn gallu gwneud cais am gyllid o fis Mawrth 2022 ymlaen. Bydd y ffenest ymgeisio yn agored am chwe wythnos. Rydym yn disgwyl y byddwn yn cyhoeddi penderfyniadau ariannu ym mis Gorffennaf. Bydd y lleoliadau cyntaf i gael eu hariannu yn cychwyn ar ddechrau blwyddyn academaidd 2021-22. Bydd gweminarau Holi ac Ateb yn cael eu lansio ym mis Mawrth ochr yn ochr â’r ffurflen gais a chanllawiau’r rhaglen. Fodd bynnag, rydym yn awgrymu y dylai ymgeiswyr ddechrau cynllunio’u ceisiadau a’u partneriaethau gyda’r wybodaeth sydd wedi’i darparu. Os gwelwn fod digon o gyllid ar gael ar ôl y rownd gyntaf o geisiadau, byddwn yn ystyried agor am yr eildro ar gyfer ceisiadau pellach. Bydd ein llinell gymorth e-bost wedi agor erbyn canol mis Chwefror, a byddwn yn gallu darparu cymorth gwasanaeth i gwsmeriaid yn Gymraeg ar gais. Os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach am Gynllun Turing, cofrestrwch i gael fersiwn Gymraeg y cylchlythyr.

Dyddiadau cau a chylchoedd y rhaglen

· Mae porth y Cynllyn Turing yn agor i gofrestru – Dydd Llun 28 Chwefror 2022

· Mae ffurflen gais Cynllun Turing yn mynd yn fyw – Dydd Iau 31 Mawrth 2022

· Mae ceisiadau ar gyfer y Cynllun Turing yn cau – 4:00yh dydd Gwener 29 Ebrill 2022

· Cyhoeddi asesiad o ganlyniadau’r ceisiadau – diwedd Mehefin 2022